Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP na obecnym obszarze Polski miał swoje zbory na Pomorzu i na Śląsku już w XIX wieku. W roku 1918 Polska po latach niewoli odzyskała niepodległość. Nieco później do Polski przybyła z pomocą misja humanitarna Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego Stanów Zjednoczonych . Od samego początku swojej obecności metodyści oprócz działalności charytatywnej i oświatowo-wychowawczej prowadzili działalność religijną, otwierali przytułki dla ubogich, sierocińce, szkoły, kaplice i kościoły. Roztaczali opiekę nad opuszczonymi i zaniedbanymi dziećmi, bezrobotnymi i bezdomnymi, ale także nad studentami i zubożałą inteligencją różnych wyznań. Ta pomoc była dla Polski niezbędna i przyjmowana z wdzięcznością przez potrzebujących. Metodyści zdobywali sobie w Polsce zaufanie i życzliwość. Stawali się częścią polskiej rzeczywistości.

W roku 1945 Kościół Metodystyczny w Polsce uzyskał regulację prawną i mógł działać w pełni legalnie. Ostatecznie jego status prawny został uregulowany w roku 1995 na podstawie ustawy o stosunku Państwa do KEM w RP. Należy dodać, że takie uregulowanie posiada w Polsce zaledwie kilka kościołów.

Pierwsi duchowni metodystyczni w Polsce pochodzili z USA. Oni budowali fundamenty metodyzmu w naszym kraju. Pierwszym Polakiem, który został ordynowany na duchownego był ks. Władysław Dropiowski, zaś superintendentem okręgu, a później i zwierzchnikiem Kościoła Metodystycznego w Polsce był ks. Konstanty Najder. Potem byli następni. Wielu z nich stawało na czele Polskiej Rady Ekumenicznej – organu skupiającego liczące się w Polsce kościoły chrześcijańskie oprócz Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

KEM w Polsce jest częścią Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego i przynależy do Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej. Kieruje się własnym Prawem Wewnętrznym. Dzieli się na dwa okręgi: wschodni i zachodni z siedzibami superintendentów w Warszawie i w Poznaniu. Najwyższym organem Kościoła jest Konferencja Doroczna (tj. synod).

Kościołem kieruje superintendent naczelny, któremu przysługuje tytuł biskupa i jest wspomagany przez Radę Kościoła. Wierni należą do około 40 parafii. Największe skupisko metodystów jest na Mazurach.

KEM w Polsce pod względem akcentów liturgicznych jest różnorodny. Widocznym tego przykładem jest sakrament Wieczerzy Pańskiej. Wszędzie jednak metodyści zachowują jedność zrozumienia istoty sakramentów.

Metodyści chrzczą zarówno dzieci jak i osoby dorosłe – wcześniej nieochrzczone w innym Kościele. KEM w Polsce jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej i sygnatariuszem deklaracji z Kościołem Ewangelicko – Reformowanym i Kościołem Ewangelicko – Augsburskim o wspólnocie ołtarza i ambony oraz deklaracji o wzajemnym uznaniu Chrztu Świętego podpisanej przez sześć Kościołów wschodzących w skład w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół Rzymsko-Katolicki.

Szczególną troską metodyści otaczają dzieci i młodzież należycie przygotowując je do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie i Kościele. W czasie konfirmacji młodzież potwierdza swoje przymierze z Jezusem Chrystusem i deklaruje samodzielnie dalszą przynależność do Jego Kościoła. Konfirmanci stają się pełnoprawnymi członkami Kościoła. Mają swoje prawa i obowiązki. Zawsze mogą liczyć na wsparcie wspólnoty i samego pastora.

KEM w Polsce kształci swoich przyszłych duchownych w Wyższym Seminarium Teologicznym im. Jana Łaskiego w Warszawie. Zajęcia studentów odbywają się w Klarysewie w zabytkowym budynku. Studenci mieszkają w nowo odremontowanych pomieszczeniach. Wiedzę zdobywają tu również przyszli katecheci i pracownicy społeczni, którzy będą pracować w parafiach. Nauka trwa trzy lata. Kończy się obroną pracy licencjackiej i otrzymaniem dyplomu równoznacznego z dyplomem polskiej uczelni państwowej. Absolwenci mogą kontynuować studia na innych uczelniach humanistycznych. Seminarium wydaje swój rocznik teologiczny Methodos, w którym m.in. publikowane są ważniejsze dokumenty kościelne. Kiedy jedni jeszcze spędzają czas na wykładach, inni zdają już egzaminy kościelne, które kwalifikują ich do ordynacji na diakonów, a następnie na prezbiterów. Szczególnie podniosła jest ordynacja. Przystępuje do niej dyplomowany już absolwent seminarium. Odbywa się ona z udziałem obecnych biskupów i prezbiterów w czasie Konferencji Dorocznej.

Jakże istotny jest strój pastora. On identyfikuje, jednoznacznie określa osobę duchowną, a także sprawowaną przezeń rolę w Kościele. Jeśli duchowny nie ubiera na nabożeństwo togi, to odbierany jest często jako osoba świecka. Wynika to z tradycji chrześcijańskiej Polski, która w zdecydowanym stopniu jest rzymskokatolicka.

To, co jest specyfiką KEM to jego koneksjonalizm i demokratyczny sposób działania, który przejawia się w czasie dorocznego synodu zwanego Konferencją Doroczną. Duchowni i świeccy razem decydują o dniu dzisiejszym i przyszłości swojego Kościoła. Łączy ich wspólne działanie i wspólna wiara.

Służba Boża to nie tylko niedzielne nabożeństwo, ale także dzień powszedni, w którym prowadzona jest różnorodna działalność: socjalna, społeczna, edukacyjna. To także świadectwo Kościoła. Są różne formy dotarcia z Chrystusem do młodzieży. Wśród wielu prospołecznych cech metodystów jest dar dzielenia się z innymi. Młodzi organizują różne aukcje, by uzyskane środki przeznaczyć na pomoc. Np. dla ciężko chorego dziecka. Cenne są też parafialne spotkania integracyjne. Przyjeżdżają na nie całe rodziny. Towarzyszy im modlitwa, rozmowa, gry sportowe.

W małej gminie koło Kielc, dzieci i młodzież rywalizują w igrzyskach szkolnych. To częste zjawisko, kiedy pastor metodystyczny podejmuje się tego rodzaju wyzwań w swoim środowisku. Zaskarbiając sobie zaufanie mieszkańców. W parafialnych zawodach sportowych nie ma pokonanych. Najważniejsza jest zabawa i nauka szlachetnej postawy w życiu.

Spośród wielu akcji na szczególną uwagę zasługuje program socjalny związany z pracą wśród alkoholików i ich rodzin o nazwie Szklanka wody. To ludzie tworzą Kościół. Miłe dla społeczności metodystycznej jest to, kiedy mieszkańcy gminy czy miasta docenią ich pracę. Przykładem niech będzie Chodzież, której park – znajdujący się w centrum miasta – otrzymał imię duchownego metodystycznej parafii.

Życie metodystów wypełnia wiara, nadzieja i miłość. Nie dla samej tylko modlitwy powstał i istnieje KEM. Co roku na odpoczynek i spotkanie z Jezusem przyjeżdżają na obozy do Starych Juch dzieci i młodzież metodystyczna z Polski, Niemiec, Rosji i Litwy. Czas wakacji i ferii nie przerywa służby duszpasterskiej w zborach. Normalnym rytmem odbywają się nabożeństwa. Tych, którzy nie są w stanie dotrzeć do kościoła pastor odwiedza w domu, szpitalu lub hospicjum. Tam przecież też są potrzebujący Boga.

Kościół składa świadectwo swojej wiary również poza świątynią. Przy parafii w Ełku działa stacja socjalna św. Łazarza, która pomaga chorym z miasta i okolicy. Obecność Boga i pomoc bliźniego ułatwia przetrwać i pokonać chorobę. W Kościele działa też kilka komitetów roboczych zajmujących się pracą socjalną, ewangelizacją, pracą z dziećmi, młodzieżą i wśród kobiet. Działają również komisje, np.: liturgiczna, ds. mediów, historyczna, teologiczna. Łącznikiem i wspólną płaszczyzną wymiany poglądów, zbliżania wiernych jest wydawany od 1926 roku miesięcznik Pielgrzym Polski. Tu znajdujemy informacje z życia Kościoła i poszczególnych parafii. Poznajemy historię obiektów sakralnych, jak choćby czternastowiecznego kościoła w Dąbrównie.

Jest w Pielgrzymie Polskim miejsce na liturgię, komentarze do Pisma Św. oraz na dział młodzieżowy Neanikos i Źródełko specjalny dodatek dla dzieci. Kościół szczególnie wiele miejsca i uwagi poświęca pracy wśród dzieci, młodzieży i kobiet. Komitet kobiet wydaje kwartalnik Słówko, który jest platformą wymiany poglądów kobiet. Kościół obecny jest w mediach poprzez audycje radiowe, telewizyjne i wystąpienia publiczne, a także własne publikacje.

Edukacja zawsze stanowiła dla Kościoła ważny element służby, bo jak twierdził ks. Jan Wesley: Lepiej w życiu radzą sobie ludzie wykształceni. Nauka języka angielskiego u metodystów, to nie tylko tradycja, ale też jego wysoki poziom nauczania. Szkoła języka angielskiego metodystów działa w Warszawie od ponad 80 lat. Posiada swoje filie w Katowicach, Krakowie, Gliwicach, Grudziądzu i Ełku.

Metodyści są ze swej natury otwarci i ekumenicznie nastawieni, gdyż i Chrystus jest ekumeniczny. A ekumenizm, to m.in. współpraca między parafiami różnych wyznań. Z inicjatywy warszawskich metodystów odbywają się wspólne nabożeństwa reformowanych, luteran i metodystów. Metodyści w Polsce szukają dróg zbliżania między różnymi wyznaniami. Drogi chrześcijan w pewnym okresie rozeszły się, ale Chrystus pozostał ten sam dla wszystkich: katolików, prawosławnych i protestantów.

Życie Kościoła toczy się przez cały rok. W Kościele, we wspólnocie parafialnej człowiek spędza swoje dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały. Tu mają miejsce najważniejsze wydarzenia w jego życiu. Zbór dla wierzących jest ich drugim domem. Szczególnie rodzinne i w zborze i w metodystycznych domach są święta Bożego Narodzenia. Dla dzieci co roku organizowana jest Gwiazdkowa niespodzianka – świąteczne prezenty. Dzieci czekają na nie cały rok.

Kościół jest przystanią dla wierzących i poszukujących Boga. A parafia metodystyczna to nie tylko modlitwa i spotkania z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem. Tu ludzie stają się bogatsi duchowo i bardziej wrażliwi na los innych. To Kościół nowego tysiąclecia. KEM w Polsce na progu XXI wieku w dalszym ciągu powinien zwiastować Chrystusa nie tylko dobrym słowem, ale także winien zmieniać życie ludzi, troszczyć się o biednych z sąsiedztwa oraz być głosem proroczym dla wszystkich biednych, wypowiadać się na rzecz pokoju i sprawiedliwości w świecie.

KEM to Kościół ludzi wielkiej wiary, niosący pokój, nadzieję i miłość, z pokorą głoszący prawdy wiary i jednoczący ludzi, otwarty i ekumeniczny. To Kościół czujący swoją misję, służący Bogu i ludziom w kościele i poza nim, każdego dnia, jak wiecznie płonący płomień, który ogrzewa i daję nadzieję.

Reklama